Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA

Đơn vị tài trợ

Chương trình Năm Pháp – Việt Nam nhận tài trợ từ một ủy ban bảo trợ bao gồm các tập đoàn Accor, Alstom, Canal +, EADS, EDF, Sanofi và Vivendi, do ông Bertrand Méheut, Chủ tịch Tập đoàn Canal +, giữ cương vị chủ tịch ủy ban.